Please Upgrade Your Browser.

Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not support it due to security vulnerabilities. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, or Safari.

upgrade

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst tussen Inteleads en partner

Inteleads ("Leap Supreme", "Inteleads", "wij", "ons"), hierna te noemen: "Verwerkingsverantwoordelijke".

Onafhankelijke derde partij die een samenwerking is aangegaan met Inteleads door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, hierna te noemen: "Verwerker".

hierna gezamenlijk aan te duiden als: “partijen”;

overwegende dat:

1. Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product of dienst, waarvan de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen deel uitmaakt;
2. Partijen het volgende overeenkomen voor bestaande en toekomstige Overeenkomsten waarvan Verwerking van Persoonsgegevens onderdeel is;

verklaren en komen als volgt overeen:

Artikel 1: Definities

1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis.
a. Verwerkingsverantwoordelijke: natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
b. Verwerker: natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
c. Betrokkene: natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben
d. Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst, welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;
e. Overeenkomst(en): elke tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, bestaand en toekomstig, op grond waarvan Verwerker werkzaamheden verricht met door Verwerkingsverantwoordelijke via een door Verwerker aangeboden product of dienst verzamelde Persoonsgegevens;
f. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, digitale identificators etc. of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon;
g. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens;
h. Datalek: inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
i. Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit. Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
j. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2. Duur, looptijd en beëindiging

1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand op de datum van ondertekening en is vanaf dat moment van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen.
2. Deze Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen is beëindigd of het faillissement van een van de Partijen wordt uitgesproken.
3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zullen Partijen in overleg treden omtrent de overdracht van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht de door Verwerkingsverantwoordelijke vereiste medewerking te verlenen.

Artikel 3. Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

1. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden van de Verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Verwerkersverantwoordelijke staat er jegens Verwerker voor in dat de Verwerking en de inhoud, het gebruik en/of de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Artikel 4. Verplichtingen Verwerker

1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande opvolgen.
2. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst derde(n) in te schakelen voor de Verwerking.
3. Verwerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen. De onderstaande gegevens zullen ingevuld moeten worden, zodat er een volledig overzicht is van de persoonsgegevens die verwerkt zullen worden. Zo is het duidelijker om aan te kunnen tonen waar, door wie en voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt.
a. Beschrijving verwerkingsactiviteiten door Verwerker: het gebruik van persoonsgegevens waaronder: naam, email, telefoonnummer en bedrijfsnaam om doorgestuurde leads op te volgen
b. Verwerkingsdoelen: het opvolgen van leads om verkoopafspraken te maken
c. Verwerkingsverantwoordelijke: Inteleads
d. Verwerker: Partner
e. Sub verwerkers: geen
f. Verwerkte Persoonsgegevens: naam; email; telefoonnummer; bedrijfsnaam
g. Locatie verwerkingen: email, Inteleads app of CRM-omgeving Partner
h. Bewaartermijn: zolang Partner wenst
4. Indien er bij Verwerker – of bij een door hem ingeschakelde derde partij (sub verwerker) – sprake is van een beveiligingsincident en/of datalek als bedoeld in de AVG, zal Verwerker dit altijd onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke melden. Daarbij geeft hij tevens aan:
a. Wat de oorzaak is van het beveiligingsincident/datalek;
b. Wat de mogelijke gevolgen zijn van het beveiligingsincident/datalek;
c. Op welke manier door Verwerker maatregelen zullen worden genomen om deze gevolgen te beperken.
5. In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot inzage, of tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorzetten naar Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker geeft hierbij op verzoek en op kosten van Verwerkingsverantwoordelijke haar medewerking. Verwerker mag de Betrokkene van deze afspraak op de hoogte stellen.
6. Partijen stellen de ander onverwijld op de hoogte van relevante wijzigingen in de Verwerkingsprocessen.
7. Verwerker zal de persoonsgegevens niet verwerken in of doorgeven aan landen buiten de Europese Unie.

Artikel 5. Audits

1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één keer per jaar een audit uit te voeren ter controle van de afspraken onder deze Verwerkersovereenkomst.
2. Verwerker zal de voor de audits benodigde ondersteunende gegevens zoals systeemlogs bewaren.
3. De personen die de audit uitvoeren zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures zoals die bij Verwerker van kracht zijn.
4. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
5. Alle kosten van een audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen. Verwerker kan alle door haar gemaakte kosten doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.
6. Verwerkingsverantwoordelijke zal niet eerder aanvangen met een audit dan één maand na voorafgaande schriftelijke aankondiging. Indien datum en tijdstip van de audit Verwerker niet gelegen komt, zullen Partijen een nieuwe datum vaststellen in goed overleg.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Verwerker aansprakelijk is voor schade uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, is de totale aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot vergoeding van de directe schade, en dit tot maximaal het bedrag van de voor het gebruik van de dienst of het product betaalde vergoeding in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
2. Verwerker is aansprakelijk voor de schade geleden door Betrokkenen die op grond van de AVG voor haar rekening komt.
3. Onverminderd het tweede lid, is aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade uitgesloten. Onder indirecte schade vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden.

Artikel 7. Eigendomsrechten

1. Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onder deze Verwerkersovereenkomst te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens berusten te allen tijde bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillenoplossing

1. Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verwerker aangewezen om van geschillen kennis te nemen.